گوناگون

گوناگون

دانشمندان: تمام نوزادان به زبان مادری خود گریه می‌کنند

نوزادان فرانسوی با صدایی آرام شروع می‌کنند و با صدایی در اوج گریه خود را به پایان می‌رسانند در حالیکه نوزادان آلمانی درست برعکس آنها گریه می‌کنند و این با تفاوت‌های ساختاری دو زبان قابل تطبیق است.