گوناگون

گوناگون

گوگل: «129,864,880» جلد کتاب تاکنون در جهان منتشر شده است!

همه ما قبول داریم که محاسبه این رقم تقریبا غیرعملی و غیرممکن است، اینکه بخواهیم تمامی کتاب‌هایی که تاکنون نوشته شده‌اند را بشماریم، اما به راستی گوگل موفق به این کار شده تا موجودی دانش به چاپ رسیده جهان را محاسبه کند.